Mir ginn an d'Gromperen

Gut gekleed mat Bullisbox an Gummisstiwwelen gi mer an d'Feld Grompere raafen. Sin eis Kierf gutt gefëllt, schleefe mer eis Recolte heem wou mer se musse sënneren. Gut hongerich vum ville Schaffen gi mer an d'Kichen a maachen eis gutt Gromprekichelcher.

Dauer: 3-4 Stonnen
Alter: ab Cycle 1
Präiss: 12 Euro pro Visiteur hTVA
Materialkäschten: 50 Euro
Saison: September/ Oktober/ November
Reservatioun iwwer email: thillenvogtei@gmail.com

• Wëll een eng Daagesvisite am Hierscht maachen, kann een Nomëttes an de Bongert Äppel raafe gouen a Viiz pressen. ( Dauer: 1 1/2 Stonn)

Präiss fir den Daagesprogramm „Grompren an Äppel“: 16 Euro pro Visiteur hTVA
Materialkäschten: 75 Euro