De Musée


De Musée Thillenvogtei –
eng Rees an di gutt al Zäit

Eis Équipe:

Gestionnaire:

André Kirsch (riets op der Foto)

mail: thillenvogtei@gmail.com

tel. 691 119 090

Animatiounsteam (vu lénks no riets):

Jana Collard, Volontär SNJ

Angela Bissen, Animatrice

Shannon Ries, Animatrice

Scotty

 

Fir eis Equipe ze verstärken sinn mir ëmmer op der Sich no motivéierten Leit, déi bered sinn sech beim Service volontaire vum SNJ ze engagéieren:

https://www.volontaires.lu/missions/musee-thillenvogtei-randschelt-assistance-musee-vivant/

Alldagshelden (Bénévolen):

Manfred Meckel

Cons Nelissen

Antoinette Ney

An all déi aner aktiv Memberen vum Veräin, déi emmer erëm eng Hand mat upaken.

Comité ASBL:


Armand Wagner, President

Nadine Nicks, Sekretärin

Marc Kugener, Keessier

Elisabeth Ney, Comitésmember